Ředitelka školy v souladu se   zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017:
do ročníků:
PRIMY (z 5. třídy ZŠ): 3 volná místa
KVINTY (z 9. třídy ZŠ): 2 volná místa

A DO ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ TŘÍD VÍCELETÉHO GYMNÁZIA
(ze 6. třídy ZŠ/ 5 volných míst, ze 7. třídy ZŠ/ 4 volná místa, z 8.třídy ZŠ/ 3 volná místa)

A)    Přihlášky je možné odevzdávat od 14. 7. 2017 průběžně až do 31. 8. 2017.
B)    V rámci třetího kola nevykonávají uchazeči přijímací zkoušky.
C)    Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání na ZŠ, zájmu o studium daného oboru a stanovených kritérií, která jsou uvedena v tomto dokumentu.
D)    Uchazeči budou přijímáni postupně od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění třídy v horním limitu žáků.
E)    Přijati budou postupně uchazeči podle celkového pořadí úspěšnosti s nejvyšším bodovým ziskem. 
F)     Po obdržení přihlášky rozhodne ředitelka školy o přijetí ke studiu. 
G)   Ředitelka školy zveřejní ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy: www.gymdubi.cz). 
H)    Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2017/2018

Jsou stanovena tato kritéria:
a)      Výsledky /průměrný prospěch na ZŠ  – max. 100 bodů
Výsledky /průměrný prospěch na ZŠ (dle potvrzené vyplněné přihlášky ke studiu)
1,00     –          1,20             přepočteno 100 bodů
1,21     –           1,35             přepočteno   90 bodů
1,00     –          1,50             přepočteno   80 bodů
1,51     –          1,55             přepočteno   70 bodů
1,56     –          1,60             přepočteno   60 bodů
1,61     –          1,70             přepočteno   50 bodů
1,71     –          1,75             přepočteno   40 bodů
1,76     –          1,80             přepočteno   30 bodů
1,81     –          1,85             přepočteno   20 bodů
1,85     –          2,00            přepočteno   10 bodů
2,01     –          a více          přepočteno    0 bodů

b)      Výsledky ve vědomostních olympiádách, v systematické mimoškolní činnosti (umělecké, sportovní či jiné významné činnosti)
– Uchazeč doloží kopií diplomu, výsledkovou listinou, potvrzení ZŠ na přihlášce ke studiu, potvrzení ZUŠ, potvrzení sportovního či jiného oddílu, organizace, spolku)
–      max. 20 bodů

V Dubí dne 14. 7. 2017 Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy