AKTUALIZOVANÝ Pokyn ředitele školy čj. 6/2020

Informace a opatření pro rodiče, zákonné zástupce, žáky i zaměstnance ke koronaviru /COVID-19

 

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů stanovuji tato ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění:

–       NOVĚMinisterstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

–       Zákonní zástupci nezletilých žáků, nezletilí žáci či zletilí žáci a jejich rodiče, zaměstnanci, kteří v období jarních prázdnin a po nich pobývali v některé z rizikových oblastí (regiony s výskytem koronaviru COVID-19), musí v případě jakéhokoliv podezření nákazy kontaktovat telefonicky svého lékaře, lékařskou pohotovostní službu nebo hygienickou stanici v místě svého bydliště. Ti rozhodnou, jestli je nutná karanténa, či nikoliv.

–       V případě jakýchkoliv nejasností v otázce možného šíření nákazy, přijetí opatření po návratu žáků/pracovníků školy z pobytu v Itálii a jiných oblastí s nákazou apod., kontaktujte nonstop infolinku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje +420 736 233 176

–       Pokud lékař či hygienická stanice nařídí karanténu, je pro žáka/zaměstnance povinná. Karanténou se rozumí oddělení zdravého člověka od ostatních, pokud byl dotyčný během inkubační doby ve styku s někým, kdo se nakazil infekčním onemocněním. Důvodem ke karanténě může být pobyt v ohnisku nákazy nebo kontakt s nakaženou osobou COVID-19.

–       Dodržování karanténního opatření je kontrolováno. Za porušení karantény jsou ukládány vysoké finanční postihy. V průběhu karantény nemůže žák/zaměstnanec chodit ven.

–       NOVĚ: Pokud se zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí žáci rozhodnout pro tzv. „preventivní karanténu“, např. z důvodů pobytu v zahraničí, možného kontaktu s nakaženou osobou i v ČR, zdravotní znevýhodnění žáka (oslabená imunita, nemoc aj.), bude škola toto rozhodnutí respektovat. Absence (karanténa) musí být podle školního řádu omluvena lékařem – viz Školní řád GJAK: Zákonný zástupce nebo zletilý žák může omluvit nejvýše 5 dnů absence, delší absenci doloží lékařským či jiným potvrzením (podle důvodu absence). Výjimku předem schvaluje třídní učitel nebo ředitel školy. Zde postačí e-mailové vyjádření lékaře.

Apeluji na zákonné zástupce nezletilých žáků i zletilé žáky i jejich rodiče, zaměstnance, aby zodpovědně vyhodnocovali situaci a její vývoj. Prosím všechny, aby hlavně zachovali klid a nepanikařili, dodržovali hygienické zásady a postupy, ale nepodceňovali možnost nákazy a případné příznaky onemocnění. Rovněž doporučuji sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

KAM VOLAT A KDE NAJÍT INFORMACE
Nonstop linky Státního zdravotního ústavu – 724 810 106 a 725 191 367

Nonstop infolinka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje +420 736 233 176

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v UL – 477 112 603
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – 477 755 110
ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

V Dubí dne 8. 3. 2020

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy