Pokyn ředitele školy čj. 7/2020

 

Pokyn ředitele školy k organizaci vzdělávání žáků po dobu rozhodnutí a platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020) k uzavření škol a dle informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT číslo jednací MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020 zákazu osobní přítomnost žáků ve škole.

 

Toto opatření se nevztahuje na zákaz vzdělávat žáky (viz Listina základních práv a svobod ČR, právo na vzdělání)

 

  1. Žáci mají od 11. 3. 2020 do odvolání zákaz osobní přítomnosti ve škole.
  2. Žáci mají právo na vzdělání, ale také povinnost se vzdělávat i v době platnosti tohoto zákazu.
  3. Zákonní zástupci nezletilých žáků, nezletilí i zletilí žáci budou dle školního řádu a uzavřené Smlouvy o poskytování vzdělání pravidelně a průběžně sledovat elektronický systém Bakalář (dále jen ESB)
  4. Vzdělávání žáků bude od 11. 3. 2020 probíhat elektronickou formou, hlavně prostřednictvím elektronické komunikace ESB. Pokud nebudou zadání rozesílaná e-mailem, budou žákům k dispozici na elektronické Nástěnce třídy (dále jen ENT) v ESB.
  5. Žáci budou pracovat samostatně podle pokynů jednotlivých vyučujících. Budou zpracovávat zadané úkoly a odesílat je ve stanovených termínech na učitelem určenou „adresu“. Tzn. na email vyučujícího, do ESB nebo jiné, předem domluvené uložiště apod.
  6. Žáci budou pravidelně sledovat svoji průběžnou klasifikaci v ESB. Zde naprosto stejně jako při běžné výuce budou zadané úkoly v jednotlivých předmětech a termín jejich odevzdání. Vyučující  zadané úkoly v jednotlivých termínech přijímají, evidují a vyhodnocují/klasifikují.
  7. Pokud žák úkolu nebo zadání úkolu neporozumí, obrátí se prostřednictvím zprávy v ESB nebo emailem na vyučujícího daného předmětu.  Případně si dohodne termín telefonické konzultace s vyučujícím.
  8. Velikost vkládaných souborů do ESB nesmí být datově objemná. ESB má nastavené max. limity velikosti vkládaných souborů. Případné problémy s vkládáním do ESB nebo odesíláním elektronickou formou souboru zmenšete kompresí, případně převeďte prezentaci do souboru pdf. Soubor můžete také odeslat prostřednictvím sdílených online uložišť (např. Úschovna/Ulož to/Webshare.cz/Datoid.cz /Letecká pošta.cz./MEGA aj.)
  9. Ve škole je zajištěn běžný provoz pro všechny zaměstnance. Budova je otevřena od 7:00 do 15:00 hodin.  Zákonní zástupci nezletilých žáků či rodiče zletilých žáků si v případě nutné návštěvy nebo konzultace předem domluví telefonicky schůzku, protože objekt budovy včetně zahrady bude uzamčen.  Provozní zaměstnanci nebudou v dosahu zvonku u vchodu školy, aby otevírali návštěvám, jak je jinak běžné.

 

 

Věřím, že vzhledem k mimořádné situaci a společnému cíli – zajištění vzdělávání dětí a zdraví nás všech, nám poskytnete maximální podporu a součinnost. Že celou situaci společně zvládneme 🙂

Motto Margaret Carty:  Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně.

           V Dubí dne 11. 3. 2020

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy