Výsledky jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) uchazečů do primy

Po obdržení hodnocení JPZ ze systému CERTIS  zpracujeme bodové hodnocení podle kritérií přijímacího řízení a nejpozději 17. 6. 2020 zveřejníme seznam přijatých uchazečů pod jejich evidenčními čísly na webové stránce školy www.gymdubi.cz a na desce u vchodových dveří do budovy školy.  Uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří v přihlášce ke studiu uvedli emailovou adresu, dostanou téhož dne vyrozumění o svých výsledcích elektronickou formou.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole v ročníku prima ve školním roce 2020 – 2021 potvrdí zákonný zástupce uchazeče nebo uchazeč odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 24. června.

 

Výsledky školní přijímací zkoušky (dále je ŠPZ) uchazečů do kvinty

Dne 16. 6. 2020 zveřejníme seznam přijatých uchazečů pod jejich evidenčními čísly na webové stránce školy www.gymdubi.cz a na desce u vchodových dveří do budovy školy. Uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří v přihlášce ke studiu uvedli emailovou adresu, dostanou téhož dne vyrozumění o svých výsledcích elektronickou formou.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole v ročníku kvinta ve školním roce 2020 – 2021 potvrdí zákonný zástupce uchazeče nebo uchazeč odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června.

 

Platné pro všechny:

  1. Zákonní zástupci uchazeče mají právo nahlížet do spisu o přijímacím řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí/nepřijetí před jeho vydáním. Mezi podklady patří hodnocení didaktických testů JPZ (prima), hodnocení ústních pohovorů  ŠPZ (kvinta), bodové hodnocení celkových průměrů uchazeče ze ZŠ a bodové hodnocení za umístění v soutěžích, olympiádách apod.

Možnost nahlížet do spisu je v kanceláři školy ve dnech 16. a 17. 6. 2020 vždy od 08:00 do 12:00 hodin.

  1. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude uchazečům odesláno doporučenou poštou v den zveřejnění/oznámení výsledků JPZ nebo ŠPZ.
  2. Uchazeč, který nebude ke studiu přijat, má právo podat tzv. „Žádost o nové rozhodnutí“ do tří dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Více na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zadosti-o-nove-rozhodnuti

  1. V případě přijetí a Vašeho rozhodnutí studovat na naší škole, musíte do pěti pracovních dnů po dni zveřejnění výsledků přijímacího řízení, odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy (úřední hodiny od 7:00 do 16:00 hodin).  Zápisový lístek lze také odeslat na adresu školy: Gymnázium J. A. Komenského s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí 417 02. Uchazeči do kvinty nejpozději do 23. 6. 2020 a uchazeči do primy nejpozději do 24. 6. 2020. Více o tzv. zápisovém lístku najdete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

Pro zákonné zástupce přijatých uchazečů, proběhne úvodní informační schůzka dne 29. 6. 2020 (pondělí) od 18:00 hodin v budově školy. Pozvánku s programem obdržíte předem.

V případě přijetí sourozenců je uplatňována úhrada za studium (školné) pouze na jednoho z nich.

 

Přejeme Vám všem pohodové dny a úspěšné ukončení tohoto školního roku

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy