O gymnáziu

od historie až po současnost

Historie

První soukromá škola v oblasti Teplic, která byla zařazena do rejstříku škol v ČR od 1. září 1991 pod názvem Gymnázium J. A. Komenského v Dubí. Pokynem MŠMT ČR k 1. 4. 1997 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným. Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod názvem Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. a takto také registrována v síti škol MŠMT ČR od 09. 05. 1997.

Mise školy: V každém z nás je potenciál. V přátelské atmosféře školy s orientací na moderní vzdělávání od kvantity ke kvalitě můžeme dosáhnout těch nejlepších výsledků, o kterých nemáme dlouho ani ponětí.

Současnost

V posledních letech se na zdejším osmiletém soukromém Gymnáziu J. A. Komenského dějí věci, které v minulosti nebyly představitelné. Škola patří od svého založení mezi nejlepší v regionu. Své výsledky staví na kvalitě vzdělávacího procesu, což jí bylo potvrzeno udělením Zlatého certifikátu kvality. Někdy veřejností formálně chápaná norma ISO je tu však naplňována reálným obsahem, o čemž hovoří výsledky, kdy je naprostá většina absolventů bez problémů přijímána na vysoké či vyšší odborné školy. V roce 2019 v žebříčku gymnázií v ČR v soutěži GYMPL ROKU naše škola obsadila v Ústeckém kraji 2. Místo. Více na  http://gymplroku.cz/

Gymnázium se dostalo do povědomí široké veřejnosti nevšedním pojetím řízení a zajímavými školními i mimoškolními aktivitami, otevřenými přátelskými vztahy a atmosférou ve škole. V řadě projektů upoutává zavedený funkční motivační systém, v němž mají žáci možnost se výrazněji podílet na své konečné známce na vysvědčení. Díky své aktivitě a pracovitosti během školního roku dokazují, že mají skutečně zájem o lepší hodnocení a mají možnost odvrátit zhoršení známky, jež může ovlivnit jedna nevydařená písemka.

Škola je koncipována jako osmileté všeobecné gymnázium s využitím disponibilních hodin učebního plánu k rozšíření výuky cizích jazyků. GJAK je výběrová škola, která poskytuje studentům všeobecné vzdělání s maturitou s předpokladem dalšího studia na vyšších typech škol včetně zahraničních. Tento typ studia je zaměřen na získání všeobecných znalostí s perspektivou pokračování ve studiu na vysoké škole.

Cílem je naučit své studenty efektivně používat mateřský jazyk, tvořivě myslet, pracovat s informacemi a rozvíjet individuální schopnosti.

Při práci s výpočetní technikou zvládne student na uživatelské úrovni moderní software a bude umět pracovat s Internetem.

GJAK se hlásí k pozitivním prvkům tradice škol gymnaziálního typu. Nebrání se přitom používání ověřených moderních metod výuky, které lze v našich podmínkách aplikovat, pokud nepůsobí proti tradici našeho kulturního kontextu.

Úspěšnost absolventů GJAK při přijímání na VŠ je každoročně vysoká. Po ukončení studia se podstatná část absolventů hlásí ke studiu na vysokých školách všech typů (humanitní, přírodovědné, technické) v Praze i mimo ni. Někteří jedinci studují v zahraničí. Velice úspěšní jsou i studenti, kteří projevují zájem o pomaturitní specializační studium na VOŠ, převážně jazykového zaměření.

Je kladen důraz na vysokou odbornost vyučujících, jejich pedagogické schopnosti a vztahu ke studentům. Vzájemné vztahy jsou založeny na oboustranné důvěře a úctě k osobnosti druhého. Ve výchově vycházíme ze zásad humanity a demokracie. Je vytvářeno příznivé klima podporující vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učiteli a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání. Komunikace probíhá na bázi tolerance a otevřeného jednání.

Výchovné působení GJAK napomáhá u studentů rozvíjet úctu k ostatním lidem, jejich práci, ale i rozvíjet smysl pro sebeúctu. Cílem studia je nejen dosažení náležité úrovně znalostí, potřebných při zkouškách na vyšší odborné školy a vysoké školy, ale rovněž rozvoj osobní zkušenosti studenta, pramenící ze života ve školním společenství. Je vyžadována tolerance k osobám jiného smýšlení. Výchovné působení je orientováno tak, aby se mladí lidé učili navzájem chápat, aniž by přestávali být kritičtí a ztráceli svou identitu. Studenti jsou vedeni k pravdivému přístupu k životu a přátelství. GJAK staví na smyslu pro povinnost, zodpovědnost a řád, ale respektuje přitom svobodu jednotlivce.

GJAK pořádá pro své studenty množství kvalitních akcí, které nejsou přímou součástí výuky, přesto však přispívají k dobré atmosféře. Mezi tyto aktivity patří výměnné studentské zájezdy, lyžařské a sportovní kurzy a společenské akce. Cílem je rozšíření a prohloubení znalostí studentů, zlepšení jejich fyzické kondice a společenské vyžití.

Fotogalerie

Dnešní vchod pro studenty

4. třída v roce 1954

První focení žáků