Ředitelka Gymnázia J. A. Komenského s.r.o., Dubí vyhlašuje s platností od 29.04.2022 druhé kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2022 – 2023.

Přihlášky do druhého kola budou přijímány a vyřizovány v pořadí podle data doručení do 31. 8. 2022 do naplnění kapacity  jednotlivých tříd.

Termín odevzdání zápisových lístků pro 2. kolo je stanoven do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

V souladu s ustanovením § 60 a § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů [1]

ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského Dubí, s.r.o. vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2022/2023 DO NAPLNĚNÍ KAPACIT JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

I.

KE STUDIU MOHOU BÝT PŘIJATI UCHAZEČI:

 • do primy víceletého gymnázia                z 5.třídy základní školy          5 volných míst
  • do sekundy  víceletého gymnázia          ze 6.třídy základní školy         2 volná místa
  • do tercie      víceletého gymnázia          ze 7.třídy základní školy         5 volných míst
  • do kvarty     víceletého gymnázia           z 8.třídy základní školy           2 volná místa
 • do kvinty     víceletého gymnázia           (první ročník vyššího stupně gymnázia)

z 9.třídy základní školy            5 volných míst

Ve školním roce 2022/2023 budou třídy osmiletého oboru doplněny do maximálního povoleného počtu žáků ve třídě – 20 žáků. Počet přijímaných může být omezen nejvyšší povolenou kapacitou školy.

II.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přihlášky je možné zasílat průběžně až do oznámení o ukončení 2. kola. Přihlášky můžete poslat na e-mail gymdubi@volny.cz, do datové schránky 9vv9b2y, poštou nebo je přinést osobně do naší školy v pracovní dny od 8.00 a 16.00 hod. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejňováno na webových stránkách školy průběžně až do naplnění kapacit jednotlivých tříd. Pak bude přijímací řízení ukončeno.

III.

POŽADOVANÁ SOUČÁST PŘIHLÁŠKY UCHAZEČE O STUDIUM

Uchazeč napíše  text v rozsahu 150 slov v libovolném formátu na jedno z témat (vybere si):

 1. Čeho si na Tobě cení ostatní a čeho si na sobě ceníš sám?
 2. Můj nejlepší zážitek ze školy.
 3. Fungoval by svět bez matematiky? A jak?
 4. If you could live/be anywhere in the world, where would it be (and why)?
 5. Proč se počítač nazývá POČÍTAČ?

Tento text přilož k vyplněné přihlášce a doruč do našeho gymnázia. Lze doručit také elektronickou formou viz článek II.

 

IV.

KRITÉRIA A HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Možnost získání 0 až 40 bodů. Hodnoceno bude:

– obsahové zpracování předem zadaného tématu (25 bodů),

– jazyková správnost, použitá slovní zásoba (10 bodů),

– originalita (5 bodů)

V.

Ředitelka školy zveřejní ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy: gymdubi.cz). Písemné rozhodnutí odesílá poštou.

V Dubí dne 29. 4. 2022

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy